שליחת מכתב ההתראה בטרם הגשה לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל (טופס 19א) בדואר רשום עם אישור מסירה הינו ההליך המקדים המאפשר הגשת תביעה ישירות בהוצאה לפועל. זהו ההליך המקדמי, המאפשר לאחר מכן פתיחת תיק בהוצל"פ מסוג תביעה על סכום קצוב ומשכך ביצוע פעולות גבייה בלא פסק דין שניתן בבית המשפט.

התראה בדבר תביעה על סכום קצוב בהוצל"פ – הבסיס המשפטי

סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 קובע כי:

ביצוע תביעה על סכום קצוב

81א1. (א)  תביעה שהיא אחת מאלה:

(1)   תביעה על סכום כסף קצוב הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים, שיש עליה ראיה בכתב;

(2)   תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק,

ניתן לבקש לבצעה בהוצאה לפועל כמו פסק דין של בית משפט בכפוף להוראות סעיף זה, ובלבד שסכום התביעה אינו עולה על 75,000 שקלים חדשים ביום הגשתה, והוא אף אם עלה הסכום לאחר מכן מחמת הפרשי ריבית או הצמדה (בסעיף זה – תביעה על סכום קצוב).

(ב1) המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב לפי הוראות סעיף זה, ימציא לנתבע, בדואר רשום עם אישור מסירה, התראה בדבר כוונתו להגיש את התביעה כאמור לביצוע בהוצאה לפועל (בסעיף זה – ההתראה); לא הצליח המבקש להמציא לנתבע את ההתראה באופן האמור, והיה המבקש מיוצג על ידי עורך דין, יוכל עורך הדין להמציא את ההתראה באמצעות מסירה אישית לפי הוראות תקנות סדר הדין ויחולו לעניין זה הוראות תקנות 489 ו-490 לתקנות סדר הדין.

תקנה 109א בפרק ט'1 לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979 קובעת כי:

משלוח התראה טרם בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב

109א. (א) התראה בדבר כוונה להגיש בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב לפי סעיף 81א1 לחוק (להלן – בקשה לביצוע תביעה) תכלול באופן בולט לעין את האמור בנוסח ההתראה שבטופס 19א שבתוספת הראשונה (להלן – נוסח ההתראה) ותפרט את סכום התביעה, את העובדות העיקריות המהוות את עילת התביעה, לרבות פרטי החוזה, ההתחייבות או החיקוק שמכוחם נוצרה, ואת מועד התהוותה.

נוסח מכתב ההתראה ושליחתו – הפרקטיקה

כתיבת המכתב ושליחתו הינה באחריותו הבלעדית של הזוכה הטוען כנגד החייב. הליך זה מבוצע בלא מעורבות מערכת רשות האכיפה והגבייה והאחריות לתיעודה הוא כאמור בידי הזוכה בלבד.

דוגמא בסיסית לנוסח מכתב ההתראה מצויה בעמוד הטפסים באתר רשות האכיפה והגבייה. כאמור בתקנה 109א, נוסח ההתראה קבוע בטופס 19א ויש להקפיד כי מכתב ההתראה יכלול את סכום התביעה, את העובדות העיקריות המהוות את עילת התביעה, את פרטי החוזה ואת מועד היווצרות העילה.

את מכתב ההתראה על סכום קצוב יש לשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית, על מנת לוודא שהנמען – מקבל דבר ההתראה בדואר – קיבל לידיו ממש את ההתראה. בעבר, לפני תיקונו של החוק, מספיק היה לשלוח את ההתראה בדואר רשום רגיל. בעקבות טענות מוצדקות מצד נמענים רבים לאי קבלת דבר הדואר, שונתה ההוראה ונקבע כי רק מסירה לידיו של הנמען היא אחד מהתנאים העיקריים להפעלתו של ההליך הגשת התביעה המאוחר למכתב ההתראה.

פרטי הנושא

תאריך:28/05/2017