הצהרת כושר פירעון הינה הטופס הראשון המוגש בתהליך פירוק החברה מרצון. מאחר שמדובר בפירוק רצוני, אין צורך לבקש רשות לפרק את החברה ולכן טופס זה אינו בקשה לפירוק חברה במובנה הרגיל אלא הצהרה על הכוונה. במילים אחרות, מדובר בתצהיר מאת בעלי החברה או מנהליה, על כושר החברה לפרוע את כל חובותיה בתוך תהליך הפירוק, וזאת על סמך רצונם.

הצהרת כושר פרעון – הבסיס המשפטי

הליך זה נקבע בסעיף 322 לפקודת החברות [נוסח חדש] הקובע כי:

הוראות סימן זה יחולו על פירוק מרצון זולת אם לפני משלוח ההזמנות לאסיפת החברה שבה תוצע החלטת הפירוק עשו הדירקטורים או רובם, בישיבתם, תצהיר שבדקו היטב את מצב עסקי החברה ובאו לכלל דעה שיש בידה לשלם חובותיה במלואם תוך שנים עשר חדשים לאחר תחילת פירוקה (להלן – הצהרת כושר פרעון), והצהרה זו הוגשה לרשם לפני משלוח ההזמנות

לפיכך בטופס זה מנהל החברה מצהיר כי:

בדקתי היטב את מצב עסקי החברה, ובאתי לכלל דעה שיש בידי החברה לשלם את חובותיה במלואם תוך שנים עשר חודשים לאחר תחילת פירוקה.

הגשת הטופס לפתיחת הליך הפירוק – פרקטיקה

עת שהביעו מנהלי החברה רצונם על פירוק החברה, עליהם למלא ראשית כל טופס מקדמי זה, לאמתו בפני עו"ד או רו"ח ולהגישו למשרד הראשי של רשם החברות. את הליך הפירוק, המצאת המסמכים ומילוי הפרטים מוטב שיעשו בידי עו"ד הבקיא בכך. על פי הנחיות אתר רשם החברות, יכול שיוגש רק הטופס המקורי המאומת עליו חתמו לפחות רוב מנהלי החברה כפי שרשומים בנסח החברה. דרך ההגשה היא במסירה פיזית למשרדי רשם החברות שבירושלים או במשלוח דואר רשום.

לאחר ההגשה, מעדכן הרשם במערכותיו את דבר הגשת הצהרת כושר הפרעון ושולח אישור על קבלת התצהיר והוראות להמשך הליך הפירוק.

להלן טופס הצהרת כושר פרעון לדוגמא: