201714.09
0
0

עו"ד אלדד יהודה – מוסמך לחתום על יפוי כח מתמשך ע"פ חוק האפוטרופסות

לא כל עו"ד מוסמך לחתום על "יפוי כח מתמשך", אלא רק  עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת ושהוסמך לחתום על ייפוי כוח זה ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962. זאת, נוכח החיובים הרבים והקשים אשר אמורים להבטיח כי אדם חתם על יפוי כח זה כאשר הוא כשיר לעשות כן בהבנה מלאה וללא כל השפעה.

המקור החוקי – חוק הכשרות המשפטי והאפוטרופסות והתקנות שנקבעו מכוחו

סעיף 32יד. (א)  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי:

חתימה על ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך ייחתם בידי הממנה בפני עורך דין שעבר הכשרה לעניין עריכת ייפוי כוח מתמשך, כפי שתיקבע בתקנות, ואין לו עניין אישי בייפוי הכוח.

הוראות פרק ח' לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), התשע"ז-2017 שכותרתו "הכשרת עורכי דין לעניין עריכת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות ומסמך הבעת רצון" קובעות כי:

הכשרה לעורכי דין

19(א). האפוטרופוס הכללי יערוך הכשרה לעורכי דין אשר יהיו רשאים לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון לפי סעיפים 32יד(א), 35א(ה),64(ד) ו־64א(ד) לחוק. … …  …  … …

(ג) עורך דין שנכח בכל שעות ההכשרה יקבל תעודה חתומה ביד האפוטרופוס הכללי המעידה על סמכותו לעריכת מסמכים לפי החוק.

(ד) האפוטרופוס הכללי ירשום וינהל מאגר עורכי דין שעברו הכשרה לעריכת מסמכים כאמור, אשר יהיה פתוח לעיון הציבור.

יפוי כח מתמשך והנחיות מקדימות הם הכלים החדשים לניהול ענייניו הרכושיים והרפואיים של אדם הגם שאינו כשיר לקבל החלטות בעצמו בזמן אמת. על מסמך זה ניתן לחתום אך ורק בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת ושהוסמך לכך בהתאם לחוק.

תהליך ההכשרה וההסמכה

הדרך להסמכת עורך הדין לחתום על יפוי כח מתמשך קבועה בחוק ובתקנות כאמור. חתימה על מסמכים אלה, בפני עורך דין או בעל מקצוע אחר שאינו עבר את ההכשרה המיוחדת ושהוסמך כאמור בחוק ובתקנותיו, לא תאפשר את כניסתם לתוקף בעתיד מה שיגרום לאי-קיום רצונו של האדם. מעבר לפן המשפטי-פרוצדוראלי הנלמד בתהליך ההסמכה, בתהליך זה מכשירים את עורך הדין להנגשת המידע והעברתו ללקוח בדרך מובנת ופשוטה. כל אלו, מבטיחים כי רצונו של אדם לגבי עתיד ענייניו הרכושיים והרפואיים יתקיים כפי שקבע ביפוי הכח המתמשך.

הכשרה יפוי כח מתמשך והנחיות מקדימות – לשכת עורכי הדין מחוז צפון


עם סיומן של 14 שעות לימוד ועמידה בכל תנאי ההכשרה, מוענקת לעורך הדין תעודת המעידה כי הוא מוסמך לחתום על יפוי כח מתמשך. בכל מקרה של ספק, יש לוודא כי עורך הדין מוסמך לעסוק ביפוי כח מתמשך באמצעות רשימת עורכי הדין המוסמכים לחתום על ייפוי כוח מתמשך שמופיעה באתר לשכת עורך הדין ובמשרד האפוטרופוס.